"SME" กับการเริ่มต้นธุรกิจจากที่บ้าน (Home Based Business) - DiscoverHomeBusiness.com

“SME” กับการเริ่มต้นธุรกิจจากที่บ้าน (Home Based Business)

More...

จากหลายๆ บทความก่อนหน้านี้ผมกล่าวถึงรูปแบบธุรกิจ Startup แต่ยังไม่เคยพูดถึงรูปแบบการสร้างธุรกิจแบบ SME หรือ SMEs เลย เพราะคิดว่าหลายๆ ท่านคงคุ้นเคยกับคำว่า SME และ SMEs จากสื่อต่างๆ แล้ว แต่คงก็ไม่ได้สนใจอะไร

​จนมาถึงวันหนึ่งท่านกำลังจะเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง โดยเฉพาะ "ธุรกิจจากที่บ้าน" ของท่านเองแล้วเจ้าธุรกิจ SME หรือ SMEs นั้นจะมาเกี่ยวข้องกับชีวิตท่านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ดังนั้นการทำความรู้จักกับ "ธุรกิจ SME และ SMEs" และความสำคัญของเจ้าธุรกิจ SME กับการทำธุรกิจจากที่บ้าน กันนะครับ...ก่อนอื่นเรามารู้จักกับคำว่า วิสาหกิจ หรือ Enterprise กันก่อนนะครับ

วิสาหกิจ หรือ Enterprise หมายถึง  สถานประกอบการ(establishment) หรือกลุ่มสถานประกอบการ ที่ดำเนินการทางเศรษฐกิจตั้งแต่หนึ่งประเภทขึ้นไป

ในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง หรือหลายแห่ง โดยที่การจัดรูปองค์การและการทำบันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานซึ่งก็คือ การทำบัญชีและงบดุลของธุรกิจไม่สามารถแยกรายละเอียดแต่ละสถานประกอบการได้

ด้วยเหตุดังนี้วิสาหกิจจึงกว้างกว่าสถานประกอบการเพราะอาจหมายถึงสถานประกอบการหนึ่งแห่งหรือกลุ่มสถานประกอบการหลายๆ แห่งรวมกันก็ได้

“  SME และ SMEs คืออะไร?”


SMEs  หรือ SME คือตัวย่อของคำว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise) คือรูปแบบของธุรกิจที่มีจำนวนมากในประเทศไทย...

ที่เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคลห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือกิจการร่วมค้า...

ซึ่งจะประกอบธุรกิจขายสินค้า ผลิตสินค้า หรือให้บริการ หน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย มักจะใช้กำหนดลักษณะตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด จำนวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2545 ที่จะใช้ตัวย่อว่า  SMEs


SME , ธุรกิจ SME, SMEs , ธุรกิจ SME คือ  ,SMEs หมายถึง,ทำธุรกิจจากที่บ้าน (Home Based Business)

ความสำคัญและบทบาทของธุรกิจ SME

SMEs นั้นมีความสำคัญในการช่วยพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เนื่องจากธุรกิจขนาดย่อมนี้จะมีส่วนช่วยให้เกิดการกระจายรายได้จากผู้ประกอบธุรกิจสู่ประชากรซึ่งทำให้เกิดการจ้างงาน

ก่อให้เกิดรายได้ ที่จะทำให้โครงสร้างของเศรษฐกิจและสังคมดีขึ้น อีกทั้งธุรกิจขนาดย่อมยังเป็นแหล่งการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด

ทำให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม แล้วธุรกิจขนาดย่อมยังเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจขนาดใหญ่อีกด้วย


ลักษณะ และประเภทของธุรกิจ SMEs ตามกฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวงกำหนดจำนวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2545 นั้นกำหนดให้ลักษณะธุรกิจ SMEs นั้นแบ่งเป็น 4 ลักษณะใหญ่ๆ...

1. กิจการผลิตสินค้า (Product Sector) หมายความครอบคลุมถึง การผลิตที่เป็นลักษณะของการประกอบการอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยความหมายที่เป็นสากลของการผลิต

ก็คือการเปลี่ยนรูปวัตถุให้เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ด้วยเครื่องจักรกล หรือเคมีภัณฑ์ โดยไม่คำนึงว่างานนั้นทำโดยเครื่องจักรหรือด้วยมือ ทั้งนี้กิจการผลิตสินค้าในที่นี้รวมถึงการแปรรูปผลิตผลการเกษตรอย่างง่าย

ที่มีลักษณะเป็นการอุตสาหกรรม การผลิตที่มีลักษณะเป็นวิสาหกิจชุมชน และการผลิตที่เป็นการประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนด้วย

2. กิจการค้าส่ง (Wholesale Sector) หมายถึง การขายสินค้าใหม่และสินค้าใช้แล้วให้แก่ ผู้ค้าปลีก ผู้ใช้ในงานอุตสาหกรรม งานพาณิชยกรรม สถาบันผู้ใช้ในงานวิชาชีพ และรวมทั้งการขายให้แก่ผู้ค้าส่งด้วยกันเอง

​3. กิจการค้าปลีก (Retail Sector) การขายโดยไม่มีการเปลี่ยนรูปสินค้าทั้งสินค้าใหม่และสินค้าใช้แล้วให้กับประชาชนทั่วไปเพื่อการบริโภคหรือการใช้ประโยชน์เฉพาะส่วนบุคคลในครัวเรือน

4. กิจการให้บริการ (Service Sector) หมายความครอบคลุมถึง การศึกษา การสุขภาพ การบันเทิง การขนส่ง การก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ การโรงแรมและหอพัก

การภัตตาคาร การขายอาหารการขายเครื่องดื่มของภัตตาคารและร้านอาหาร การให้บริการเช่าสิ่งบันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจ

การให้บริการส่วนบุคคล บริการในครัวเรือน บริการที่ให้กับธุรกิจ การซ่อมแซมทุกชนิด และการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว

ทำอย่างไรให้เป็นเจ้าของชีวิตตัวเอง โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินอีกเลยตลอดชีวิต!หน่วยงานราชการที่สนับสนุนธุรกิจ SMEs ในการเริ่มต้นธุรกิจ SMEs ของผู้ประกอบการทำธุรกิจจากที่บ้าน

 • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ...ที่มีวิสัยทัศน์ว่า "เป็นผู้นำในการกำหนดนโยบายและเป็นศูนย์กลางประสานระบบการทำงาน เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ"
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Bank)... ที่ทำหน้าที่ เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือ SME  ในด้านการพัฒนาส่งเสริม ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินงาน การขยาย หรือการปรับปรุงกิจการโดยการให้สินเชื่อค้ำประกัน
 • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ...มีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนและค้นคว้า ควบคุม คุ้มครอง การอุตสาหกรรมต่างๆ ที่กระทำการอยู่แล้วและจะเกิดใหม่ให้ดำเนินการตามแบบแผนและวิธีการที่ดี
 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)... รับจดทะเบียนธุรกิจ ในการรับรองและตรวจค้นทะเบียนธุรกิจ ตลอดจนให้บริการงานบัญชีและสอบบัญชี การส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น อีกทั้งภารกิจให้การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของประเทศ ให้บริการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และศุนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเพื่อยกระดับธุรกิจการค้าของประเทศ
 • หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย...ให้บริการแก่ SME ในหลายด้าน อาทิ รับรองเอกสารถิ่นดำเนินสินค้า (Certificate of Origin) งานมาตรฐานสินค้าเพื่อการส่งออก บริการ เอ. ที .เอ คาร์เนท์ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนคำปรึกษาและข้อแนะนำที่เกี่ยวข้องกับงานแสดงสินค้าแก่สมาชิก และผู้ประกอบการทั่วไป จัดการอบรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้แก่สมาชิก นักธุรกิจและผู้สนใจทั่วไป

​การเริ่มต้นธุรกิจ SMEs กับการทำธุรกิจจากที่บ้าน

ซึ่งในการที่ท่านจะเป็นผู้ประกอบการที่เริ่มต้นธุรกิจจากที่บ้านของท่าน ด้วยการเป็น SME นั้น สิ่งที่ท่านจะต้องพิจารณาคือ...

 1. ​ท่านมีความรู้ เงินทุน และความถนัด ในด้านการผลิตสินค้า การเป็นตัวแทนทั้งแบบขายส่ง หรือขายปลีก หรือถนัดในด้านการให้บริการ
 2. เริ่มต้นธุรกิจที่ดำเนินการด้วยตัวคนเดียว
 3. หรือเป็นธุรกิจที่มีหุ้นส่วนรวมกันหลายคนที่จัดตั้งในรูปแบบนิติบุคคล ซึ่งในแต่ละแบบ ก็ใช้หลักเกณฑ์ในการจดทะเบียน


  และวิธีดำเนินการ รวมถึงเรื่องภาษีที่แตกต่างกันนะครับ ตามข้อมูลที่อยู่ในตารางข้างล่างนี้นะครับ

  SME , ธุรกิจ SME, SMEs , ธุรกิจ SME คือ  ,SMEs หมายถึง,ทำธุรกิจจากที่บ้าน (Home Based Business)
 4. การจดทะเบียน และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เพื่อเริ่มต้นธุรกิจให้ถูกต้อง เพื่อที่ท่านจะได้ขอความสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐได้ ทั้งในด้านข้อมูลและ แหล่งเงินทุน

มาถึงจุดนี้ท่านทั้งหลายคงได้รู้จัก และเข้าใจถึงความสำคัญของ ธุรกิจ SMEs และการเริ่มต้นธุรกิจจากที่บ้าน กันแล้วนะครับ ผมหวังว่าความรู้ที่ท่านได้ในวันนี้ จะมีประโยชน์อย่างยิ่งกับ ตัวท่านและธุรกิจของท่านนะครับ

ข้อมูลอ้างอิงจาก (สสว.)


ขอให้ความสำเร็จจงเป็นของทุกๆท่านครับ

กมลเวช เมืองศรี

ผมจะยินดี และขอบคุณมากๆ ถ้าผู้อ่านทุกท่านบอกผมว่า ผมจะช่วยพวกคุณได้อย่างไรบ้าง?...

หรือปัญหาของคุณคืออะไร?...ฝากความคิดเห็น...ข้อสงสัยของคุณ ในกล่อง Comment Box (ใต้คำว่า )Leave a Reply: และทั้งใน Facebook Comment ที่ด้านล่างนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง
kamolwech
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments